REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ETNOSTORIA

Definicje

Administrator – Autor Aplikacji lub inna wyznaczona przez niego osoba lub podmiot do zarządzania Aplikacją.

Aplikacja – Aplikacja mobilna „EtnoStoria” – crowdsourcingowa aplikacja dostępna na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android oraz iOS do samodzielnej inwentaryzacji, archiwizacji, digitalizacji i upowszechniania danych zawierających zasoby dziedzictwa kulturowego przez różnych użytkowników.

Autor Aplikacji – Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ul. Leśnej 13 a, KRS 0000314641, NIP 6783068163, REGON 120781591,
e-mail: fundacja@arts-fun.pl Fundacja jest także Usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

Blokada – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Administratora, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa, do Aplikacji, Konta lub poszczególnych elementów Aplikacji; w sytuacjach wskazanych w Regulaminie, przewiduje się także czasowe lub trwałe usunięcie Konta Użytkownika.

Dane zawierające zasoby dziedzictwa kulturowego, dane – pliki zawierające obrazy, filmy, dźwięki dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Login), konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza.

Login – wybrana podczas rejestracji w Aplikacji nazwa Użytkownika, której Użytkownik używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

Profil – zgromadzony w ramach Konta zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Aplikacji, które udostępniane i prezentowane są w Aplikacji.

Regulamin – niniejszy regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady korzystania oraz funkcjonowania Aplikacji.

Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna działająca przez swojego przedstawiciela, akceptująca postanowienia Regulaminu i korzystająca z Aplikacji zgodnie z treścią Regulaminu, za pośrednictwem Konta lub bez niego (Użytkownik niezalogowany)

§ 1.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. W każdym przypadku, przed skorzystaniem z usług zaoferowanych przez Aplikację, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie potwierdzić ten fakt przez akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Zmiany w Regulaminie także wymagają akceptacji przez Użytkownika przed przystąpieniem przez niego do korzystania z Aplikacji.

Brak akceptacji Regulaminu lub zmian w Regulaminie przez Użytkownika wyłącza możliwość korzystania z Aplikacji.

 • Aplikacja oraz wszelkie zastosowane w niej rozwiązania (m.in. rozwiązania mapowe i nawigacyjne), wybór i układ przechowywanych oraz prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Autora Aplikacji oraz jego partnerów i podmiotów powiązanych w zakresie udostępnianych danych na podstawie odrębnych umów.

§ 2.

WYMAGANIA TECHNICZNE, ZASADY DOSTĘPU I ZAKRES USŁUGI

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 2. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
  • Google Play (dla systemu Android),
  • App Store (dla systemu iOS).
 3. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z niej jest bezpłatne.
 4. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie a Autor Aplikacji wyraził na to zgodę.
 5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu.
 6. Autor Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Autor Aplikacji zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 7. Korzystanie z Aplikacji oraz jej prawidłowe działanie możliwe jest, o ile będą spełnione przez Użytkownika wskazane następujące wymagania techniczne:
 1. Użytkownik będzie się posługiwał następującym sprzętem: telefon lub tablet z systemem Android lub iOS,
 2. system operacyjny na wykorzystywanym urządzeniu powinien być:
  • dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 2.2,
  • dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 7.0,
 3. Użytkownik aktywuje następujące funkcje urządzenia: aktywne połączenie internetowe, aktywna usługa GPS (geolokalizacji),
 4. Użytkownik zezwoli aplikacji na dostęp do: użycia kamery, użycia mikrofonu, karty pamięci, geolokalizacji,
 5. rozdzielczość ekranu: minimum 480 x 800,
 6. głębia kolorów: 32 bity,
 7. ilość pamięci RAM: minimum 1 GB,
 8. ilość dostępnego miejsca w pamięci: minimum 500 MB.

§ 3.

ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 2. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na umożliwieniu:
  • tworzenia profili Użytkowników,
  • inwentaryzacji, digitalizacji i archiwizacji danych zawierających zasoby dziedzictwa w postaci możliwości tworzenia przez Użytkowników prywatnych (szkice) i publicznych (opublikowanych) multimedialnych (treść, foto, audio, video) archiwów dziedzictwa,
  • geolokalizacji wprowadzonych do Aplikacji treści,
  • kategoryzowania wpisów w archiwum jako publikacja lub jako wydarzenie (wraz z możliwością dodania dat),
  • etykietowania archiwów – publikowanych wpisów,
  • przeglądania opublikowanych multimedialnych archiwów Użytkowników,
  • sortowania, filtrowania i przeszukiwania materiałów pod względem dat, miejsc oraz dodatkowych atrybutów, materiały będą prezentowane w interfejsie Użytkownika w postaci listy materiałów oraz mapy geograficznej,
  • udostępniania materiałów (wpisów) w mediach społecznościowych,
  • sieciowania się / nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi Użytkownikami poprzez obserwowanie profili, polubianie i polecanie wpisów innych Użytkowników i zapisywanie ich w historii polubień oraz historii obserwowanych publikacji a także poprzez komunikację z innymi Użytkownikami (zadawanie pytań)
  • zmianom lub usuwaniu danych przez Użytkownika w jego Profilu za pomocą opcji zawartych w Aplikacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych przez Aplikację
  • zgodnie z jej przeznaczeniem,
  • w sposób zgodny z obowiązującym prawem,
  • Regulaminem,
  • regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także
  • z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta i Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem oraz za wywołane tym skutki.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji oraz od korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora oraz Autora Aplikacji,
  • przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  • korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
  • korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Autora Aplikacji, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Aplikacji, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu
  • niezwłocznego powiadomienia Administratora o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  • celu zapewnienia prawidłowej pracy Użytkownik zobowiązany jest do posiadania najnowszej wersji Aplikacji.
 6. Niedozwolone jest wykorzystywanie Aplikacji i jej funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Aplikacji oraz wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celach innych niż korzystanie z Usług, a w szczególności niedozwolone jest:
  • prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w tym politycznej lub religijnej,
  • rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  • podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich,
  • umieszczanie w Aplikacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji,
  • umieszczanie w Aplikacji materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób w tym innych Użytkowników lub Administratora, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
  • umieszczanie materiałów powszechnie uznawanych za erotyczne lub pornograficzne wykraczających poza definicje sztuki i dziedzictwa kulturowego,
  • wielokrotne umieszczanie tych samych treści, fotografii, filmów, plików audio, skanów dokumentów lub innych elementów,
  • umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką lub celem Aplikacji,
  • sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub ich działaniem,
  • podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.
 7. Użytkownik odpowiada za wszelkie wprowadzane przez niego do Aplikacji treści (dane).
 8. Użytkownik w chwili umieszczania w Aplikacji danych zobowiązany jest do posiadania wszelkich wymaganych praw i zgód od osób uprawnionych do publikowania w szczególności za pośrednictwem Aplikacji jakichkolwiek materiałów, w tym fotografii, filmów, plików audio, skanów dokumentów.
 9. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Aplikacji przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody, zgodnie z treścią oświadczeń zawartych w § 5 Regulaminu.

§ 4.

ZASADY ZARZĄDZANIA APLIKACJIĄ, PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie jest zobowiązany do weryfikacji prawdziwości oświadczenia Użytkownika o posiadaniu odpowiednich praw i zgód.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań między innymi
  • zabronionych prawem,
  • Regulaminem,
  • naruszających zasady współżycia społecznego
  • godzących w usprawiedliwiony interes Administratora czy innych Użytkowników, a w szczególności ich dobre imię,
  • lub w inny sposób przejawia zachowania powszechnie uznawane za niedopuszczalne,
  • Administrator może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w celu ograniczenia naruszeń Użytkownika.
 3. Administrator może w każdym momencie:
  • nie wyrazić zgody na umieszczenie proponowanych materiałów przez Użytkownika, bez podawania przyczyn,
  • cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę bez podawania przyczyn,
  • usunąć materiały umieszczone w Aplikacji, uznane przez niego za jakikolwiek naruszające postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.
  • upomnieć Użytkownika,
  • ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług,
  • nałożyć na niego Blokadę czasową lub trwałą,
  • usunąć Konto Użytkownika,
  • zablokować dostęp do danych umieszczonych przez Użytkownika w Aplikacji
  • usunąć część lub wszystkie dane i informacje umieszczone przez Użytkownika w Aplikacji,
 4. O wyborze i zastosowaniu ww. działań decyduje Administrator.
 5. Zastosowanie ww. działań może mieć miejsce bez konieczności podania przyczyny i informowania Użytkownika o tym fakcie.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania Użytkownika niezgodne z niniejszym Regulaminem bądź przepisami prawa.
  • utratę danych Użytkownika wynikającą z okoliczności niezależnych od Autora Aplikacji,
  • brak dostępu do Aplikacji wywołany konfiguracją sprzętu Użytkownika niespełniającą wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub innymi przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika,
  • szkody w tym utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
  • szkody w tym utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
  • usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie, a które komunikują się z Aplikacją,
  • szkody wynikłe z wprowadzenia przez Użytkownika do Aplikacji nieprawdziwych danych,
  • szkody Użytkownika związane z użytkowaniem Aplikacji, a nie wywołane z celowym działaniem Administratora.
  • za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 7. Autor Aplikacji podejmie wszelkie starania celem zapewnienia stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w ramach Aplikacji oraz jej poprawnego działania.
 8. Autor Aplikacji nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 9. Dopuszczalne są przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji spowodowane czynnikami niezależnymi od Autora Aplikacji, w tym przede wszystkim problemami technicznymi.
 10. Autor Aplikacji zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Aplikacji w celu dokonania konserwacji, usunięcia zakłóceń, aktualizacji oraz wprowadzenia zmian do Aplikacji.
 11. Autor Aplikacji zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

§ 5.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie prawa do Aplikacji, w tym zasoby, dane i materiały umieszczone w Aplikacji, tj. w szczególności jej nazwa, domena internetowa, wzorce, wszelkie zastosowane w niej rozwiązania (m.in. rozwiązania mapowe i nawigacyjne), wybór i układ przechowywanych oraz prezentowanych w ramach Aplikacji treści, formularze, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, jak również oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 ze. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 2. Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek materiały w ramach Aplikacji oświadcza, że:
 3. jest wyłącznym posiadaczem majątkowych praw autorskich lub praw wynikających z odpowiedniej licencji, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać, w szczególności pozwalających na opublikowanie materiałów w Aplikacji i ich publiczne udostępnienie w ten sposób,
 4. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia zamieszczenia materiałów w ramach Aplikacji, związane z nimi wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością tych materiałów,
 5. w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zrekompensuje Autora Aplikacji jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Autora Aplikacji od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 6. Użytkownik w momencie opublikowania zamieszczonych w ramach Aplikacji materiałów, udziela Autora Aplikacji nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na całym świecie w zakresie korzystania z materiałów zamieszczonych w Aplikacji w całości i we fragmentach na wszelkich znanych Użytkownikowi i Autorowi Aplikacji w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:
  • utrwalania na jakimkolwiek nośniku,
  • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu,
  • prawa obrotu w kraju i za granicą,
  • użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono,
  • wystawiania, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe,
  • nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pośrednictwem satelity,
   reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizację telewizyjną,
  • sporządzenia wersji obcojęzycznych,
  • wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  • wykorzystania na stronach internetowych,
  • wykorzystania w utworach multimedialnych,
  • wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
  • wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
  • wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych,
  • wprowadzania zmian, skrótów,
  • retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  • realizacji w oparciu o materiały dowolnej ilości działań.
 7. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Administratora na wykonywanie autorskich praw zależnych do opublikowanych przez niego materiałów oraz upoważnia Administratora do sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z materiałów. W zakresie powstałych na podstawie materiałów dzieł zależnych Użytkownik udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania dzieła podstawowego. Administrator ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień w całości lub we fragmentach na osoby trzecie (sublicencja).
 8. Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 9. Użytkownik ma prawo zamieścić w Aplikacji nieograniczoną liczbę materiałów z zastrzeżeniem technicznych możliwości Aplikacji oraz z zastrzeżeniem, że nie mogą być to materiały jednakowe.

§ 6.

KONTO, REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Posiadanie przez Użytkownika konta w ramach Aplikacji, jak również przeglądanie i zmiana danych, dodawanie, edytowanie, usuwanie, upubliczniane, udostępnianie dozwolonych Regulaminem materiałów, oraz komunikowanie i nawiązywanie współpracy z innymi Użytkownikami jest bezpłatne.
 2. Założenie i prowadzenie Konta oraz obowiązek logowania się do Aplikacji należy do użytkowników, którzy umieszczają (dodają, edytują, upubliczniają, udostępniają) w Aplikacji zasoby.
 3. Użytkownik nieposiadający Konta lub niezalogowany nie może umieszczać zasobów w Aplikacji.
 4. Użytkownik nieposiadający Konta lub niezalogowany może przeglądać jedynie treści i zbiory opublikowane (dodane i upublicznione) przez zalogowanych Użytkowników.
 5. Rejestracja do Aplikacji możliwa jest poprzez dodanie swojego adresu mailowego, utworzenie prywatnego hasła oraz akceptację Regulaminu lub/oraz poprzez połączenie się Użytkownika przez swoje konto Google lub konto Facebook / poprzez dodanie swojego konta Google lub konta Facebook oraz akceptację Regulaminu.
 6. Każde nowo założone Konto jest Kontem aktywnym po ukończeniu procesu rejestracji.
 7. Logowanie się do Aplikacji zarejestrowanych Użytkowników możliwe jest poprzez swój adres mailowy i hasło, poprzez swoje konto Google lub konto Facebook.
 8. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Aplikacji za pomocą adresu mailowego i hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika, chyba że Użytkownik przedstawi dowód przeciwny.
 9. Wszelkie informacje umieszczane w Aplikacji muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd.
 10. Konto nie zawierające pełnych danych obowiązkowych może zostać zablokowane lub usunięte.
 11. Informacje i inne materiały umieszczane w Aplikacji nie mogą naruszać postanowień Regulaminu.
 12. Administrator nie udostępni danych logowania Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa.

§ 7.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Autora Aplikacji pocztą elektroniczną na adres mailowy fundacja@arts-fun.pl, pocztą bezpośrednio na adres Autora Aplikacji, Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ul. Leśnej 13 lub osobiście do protokołu w siedzibie Autora Aplikacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz precyzyjny opis i powód reklamacji tj. na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Autora Aplikacji lub w działaniu Aplikacji.
 3. Autor Aplikacji rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadku, gdy przepisy dotyczące ochrony Konsumentów przewidują krótszy termin udzielania odpowiedzi na reklamację, odpowiedź zostanie udzielona w tym krótszym terminie.
 4. Autor Aplikacji staje się Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z rozpatrzeniem reklamacji, tj. – w zakresie wymaganym – adresu e-mail oraz innych danych identyfikacyjnych podanych dobrowolnie przez Użytkownika. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arts-fun.pl lub pisemnie na adres siedziby Autora Aplikacji.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji w związku z korzystaniem z Aplikacji, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej pomiędzy administratorem a Użytkownikiem.
  • Dane osobowe mogą być udostępnione: • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, • osobom upoważnionym przez administratora, • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: • podwykonawcom, • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, • podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  • Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  • W zakresie danych innych niż adres e-mail podanych dobrowolnie przez Użytkownika w związku z rozpatrzeniem reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Autor Aplikacji, jako Administrator danych osobowych, nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.

§ 8.

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji.
 2. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 3. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji nie jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika.
 4. Materiały opublikowane w aplikacji po jej usunięciu pozostają przypisane do konta Użytkownika i dostępne dla innych Użytkowników.
 5. Użytkownik podczas usuwania konta może zażądać usunięcia opublikowanych przez niego materiałów.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Autor Aplikacji zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownika Aplikacji obowiązuje Regulamin w brzmieniu zaakceptowanym za pomocą narzędzi dostępnych w ramach Aplikacji.
 3. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani podczas uruchamiania Aplikacji, która wyświetli Regulamin w nowym brzmieniu.
 4. Każda zmiana Regulaminu zostanie również zakomunikowana poprzez publikację zmian w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie https://etnostoria.com/.
 5. Po ukazaniu się na stronie https://etnostoria.com/ lub w Aplikacji informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się na Konto po wejściu Regulaminu w życie stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 6. W razie braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu, Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania używania Aplikacji.
 7. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana w związku z korzystaniem z Aplikacji, zawierana jest na czas nieokreślony, Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć ją poprzez odinstalowanie Aplikacji. Nie uchybiając powyższemu, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje na podstawie art. 38 ust 1) Ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 134, 730, 1495. z późn. zm.).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć lub ograniczyć jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Autor Aplikacji ma prawo zmienić warunki Regulaminu w każdym czasie. Korzystanie z usług świadczonych w Aplikacji po takiej zmianie oznacza jego akceptację.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie przez Autora Aplikacji, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

Ostatnia aktualizacja: 12.10..2022

Opracowanie:
dr Joanna Dziadowiec-Greganić
etnoekspertka

Weryfikacja i konsultacje:
Kancelaria Prawna Gremium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *