POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS


W związku ze zmianami w zakresie przetwarzanie danych osobowych na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO informujemy:

Administratorem Danych Osobowych zgromadzanych w ramach działalności Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS jest:


FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS
Z SIEDZIBĄ Ul. Leśna 13 a,
32-400 Myślenice


Administrator będzie przetwarzać dane w celu udziału w projektach, skorzystania z innej formy wsparcia oferowanej przez Fundację lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w danym projekcie, skorzystania z inne formy wsparcia lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną. Każdy kogo dane osobowe przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dzięki RODO:

 • wiesz, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy
 • korygujesz swoje dane – gdybyś znalazł błędy
 • możesz przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał
 • możesz zostać zapomnianym

Stosując RODO:

 • przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem w dany celu
 • przetwarzamy tylko te dane które są koniecznie potrzebne
 • uaktualnimy Twoje dane, monitorujemy ich rzetelność i prawdziwość
 • chronimy Twoje dane, dbamy o ich poufność

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od specyfiki danego działania: czy jest to projekt, grant, kwestie związane z zatrudnieniem, przetwarzamy wyłącznie dane, które nam podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Są to:

 • imię i nazwisko, płeć,
 • numer PESEL, data urodzenia,
 • adres zamieszkania, mail, telefon, adres
 • dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport), NIP, REGON,
 • dane dotyczące zdrowia w zakresie niepełnosprawności (tylko za zgodą).
 • inne dane które wymagane są np. przy realizacji projektów finansowanych z UE ( np.
 • sytuacja na rynku pracy, wykształcenie, wiek itp.)

Przetwarzamy Twoje dane gdy:

 • gdy wyraziłeś na to zgodę,
 • gdy rozpatrujemy Twój wniosek lub inną formę aplikowania (np. o udział w projekcie)
 • gdy mamy ku temu podstawę prawną, jak np. ustawa o ubezpieczeniach, kodeks pracy
 • itp.
 • gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np.
 • oceniamy Twoją aplikację, kandydaturę, wniosek, badamy satysfakcję, dostarczamy
 • produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb).

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza Fundacja, gdy przetwarza dane osobowe. Są nimi:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości:

przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z prawem. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy powszechnymi sposobami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, miały jasność, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe; zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;

 • zasada prawidłowości danych:

dbamy o to, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą i aktualne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy ich też o to, by osoby których dane przetwarzamy informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.);

 • zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych:

dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa, np. po zakończeniu projektu przechowujemy formularze zgłoszeniowe tak długo jak wymaga tego umowa o dofinansowanie);

 • zasada integralności i poufności danych:

zapewniamy takie rozwiązania, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

 • zasada rozliczalności:

jesteśmy w stanie wykazać że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w różnych etapach (np. przy aplikowania o środki, przygotowaniu rekrutacji do zadania itp.) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny okres wskazujemy w dokumentacji, którą przekazujemy osobom, których dane dotyczą.