POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ ETNOSTORIA 

 1. SŁOWNIK POJĘĆ
  Administrator Danych Osobowych – Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ul. Leśnej 13 a, KRS 0000314641, NIP 6783068163, (dalej: Fundacja), z którym można się kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail fundacja@arts-fun.pl 

  Aplikacja, Aplikacja Mobilna – Aplikacja mobilna „EtnoStoria” – crowdsourcingowa aplikacja dostępna na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android oraz iOS do samodzielnej inwentaryzacji, archiwizacji, digitalizacji i upowszechniania danych zawierających zasoby dziedzictwa kulturowego przez różnych użytkowników.

  Dane osobowe – informacje przekazane Administratorowi za pomocą̨ aplikacji lub poczty elektronicznej, to jest: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (mail) oraz inne dane, w tym dane personalne, teleadresowe, wprowadzone w treści przez Użytkownika, które pozwalają̨ na jego identyfikację. 

  Przetwarzanie danych – rozumie się̨ przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się̨ w systemach informatycznych. 

  Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z usług oferowanych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Aplikacji.

  Właściciel – Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ul. Leśnej 13 a, KRS 0000314641, NIP 6783068163 (dalej: Fundacja). 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Fundacja chcąc zapewnić najwyższe standardy ochrony prywatności osób korzystających jej Aplikacji mobilnej, opracowała przedmiotowy zbiór zasad odnoszących się do gromadzenia i wykorzystania informacji na temat Użytkowników. 
 2. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Fundację, gromadzonych przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej. 
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odbywa się poprzez adres e-mail fundacja@arts-fun.pl .
 1. Fundacja może gromadzić i przetwarzać dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika. 
 2. Fundacja z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Fundację.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w Regulaminie Aplikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. udzielania odpowiedzi Użytkownikom na pytania związane z Aplikacją oraz jej funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. personalizacji (dobierania, dostarczania i raportowania) wyświetlanych treści, w tym reklam podmiotów współpracujących z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność korzystania z usług świadczonych przez Aplikację lub niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania.
 2. Aplikacja mobilna może realizować funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  1. pozyskanie danych niezbędnych do założenia konta i korzystania z funkcjonalności Serwisu: imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło;
  2. pozyskanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi i utrzymania komunikacji z użytkownikiem: dane dobrowolnie podane przez użytkownika w treści kierowanego przez niego zapytania do Administratora,
 1. dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu konta,
 2. zapisywanie w urządzeniach końcowych – pliki cookies (tzw. „ciasteczka”),
 1. gromadzenie logów serwera, przez operatora, hostingowego. Informacji operatorze można zasięgnąć poprzez kontakt z Fundacją,
 2. gromadzenie logów o lokalizacji Użytkownika,
 3. zapisywanie informacji o aktywności Użytkownika w Aplikacji,
 4. zapisywanie plików publikowanych przez Użytkownika pozwalających na jego identyfikacje.
 5.  Aplikacja może korzystać z następujących uprawnień:
  • Lokalizacja 
  • Pamięć – karta SD 
  • Dostęp do Kalendarza systemowego 
  • Pełny dostęp do sieci 
  • Zapobieganie przejściu telefonu w tryb uśpienia 
  • Komunikacja z Usługami Google (Google Play Services) 
  • Parowanie z urządzeniami Bluetooth / Uzyskiwanie dostępu do ustawień Bluetooth.
  • Sterowanie wibracjami 
  • Notyfikacje Push 
  • Możliwość wywołania usługi wybierania numeru 
  • Dostęp do aparatu
  • Dostęp do Galerii Zdjęć 
  • Dostęp do dyktafonu
  • zbierania anonimowo identyfikatorów urządzeń Użytkowników 
 1. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.
 2. Dane gromadzone przez Fundację, mogą być przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przekazane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, a także w celu realizacji umów, jak też dla celu optymalizacji Aplikacji mobilnej. 
 3. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Aplikacji, jego dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 4. Fundacja nie będzie ujawniać gromadzonych danych, z zastrzeżeniem przypadków szczególnych, wskazanych w Polityce Prywatności i przepisach prawa. W tym również̇ dane te nie będą̨ ujawniane podmiotom trzecim w celach marketingowych i reklamowych. 
 5. Fundacja podejmuje wszelkie możliwe kroki, żeby zapewnić bezpieczeństwo pozyskanych danych. Jednocześnie Fundacja informuje, że żaden, nawet najnowszy system zabezpieczeń nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa, nie zapewnia też zawsze pełnego bezpieczeństwa informacji, które zostaną przesłane do Fundacji przez Użytkownika. 
 1. INFORMACJE O GROMADZONYCH DANYCH 
 1. Fundacja może gromadzić dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika. 
 2. Zasadniczym celem Fundacji w gromadzeniu informacji nieumożliwiających identyfikację Użytkowników, jest chęć lepszego zrozumienia oczekiwań Użytkowników korzystających z Aplikacji mobilnej, optymalizacji jej funkcji i zawartości. 
 3. Dane osobowe mogą̨ być gromadzone w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez Fundację w zakresie korzystania z Aplikacji.
 4. Fundacja może gromadzić również dane potencjalnie umożliwiające identyfikację użytkownika jak imię nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres IP zalogowanych użytkowników, do których stosuje się̨ postanowienia chroniące dane identyfikujące użytkownika. 
 5. Użytkownik przekazuje dane poprzez informacje gromadzone w plikach sesji Aplikacji, albo też za sprawą dobrowolnego ich udostępnienia, np. poprzez wypełnienie formularzy dostępnych w Aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem przesłania wiadomości elektronicznej.
 6. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać takie informacje, jak moment wysłania zapytania i odpowiedzi, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach, jakie nastąpiły w trakcie używania, oraz identyfikator jego IP. Jednak dane te nie są̨ kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Aplikacji, a jedynie służą do celów administrowania nią. 
 7. Fundacja może gromadzić inne dane, które będą niezbędne w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji, jak chociażby: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, plików z multimediami, numeru telefonu.
 8. Przekazane przez Użytkownika dane są przede wszystkim wykorzystywane w celu umożliwienia mu korzystania z Aplikacji w tym umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem oraz w celu usprawnienia działania Aplikacji i jej funkcjonalności. 
 9. Użytkownik posiada prawo wglądu, korygowania, uzupełniania udostępnionych danych identyfikacyjnych, jak też możliwość ich usunięcia. 
 10. Użytkownik, w każdym czasie, może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, informując o tym fakcie Fundację. Wycofanie zgody jest równoznaczne z zakończeniem użytkowania aplikacji przez Użytkownika i usunięciem jego konta.
 11. Umożliwiamy logowanie się do naszych Usług za pośrednictwem konta użytkownika na Facebooku. Jest to usługa firmy Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Więcej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/help/2230503797265156.
 12. Umożliwiamy logowanie się do naszych Usług za pośrednictwem konta Google użytkownika. Jest to usługa firmy Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia). Więcej informacji pod adresem: https://support.google.com/accounts/answer/10130420.
 1. KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ)

1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

2. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b. sprostowania swoich danych osobowych, 

c. usunięcia swoich danych osobowych, 

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e. przenoszenia swoich danych osobowych, 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, 

g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Fundacji fundacja@arts-fun.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.

5. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. UDOSTEPNIENIE DANYCH 
 1. Fundacja na podstawie zgromadzonych danych, może opracować statystyki odnoszące się̨ do działań Użytkowników w związku z ich aktywnością̨ w Aplikacji mobilnej. 
 2. Fundacja może przekazać informacje pozwalające zidentyfikować Użytkownika, pracownikom i osobom w niej zatrudnionym na podstawie stosunków cywilnoprawnych lub innych stosunków prawnych oraz podmiotom, które współpracują̨ z Fundacja w zakresie potrzebnym do korzystania i poprawnego działania Aplikacji oraz realizacji postanowień Regulaminu Aplikacji, przy czym podejmie odpowiednie działania celem zachowania przez te osoby i podmioty, poufności przekazanych danych. 
 3. Ujawnienie danych identyfikujących Użytkownika, może nastąpić także: w związku z wezwaniem sadu albo innego organu państwowego bądź instytucji, jeżeli obowiązek ujawnienia danych będzie przewidziany prawem. Poza przypadkami przewidzianymi w Polityce prywatności i przepisach obowiązującego prawa, Fundacja nie udostępni, ani nie przekaże w żaden inny sposób, bez wyraźnej zgody użytkownika, jakichkolwiek danych, które umożliwiałyby jego identyfikację. 
 4. Fundacja nie odpowiada oraz nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz informacje identyfikujące Użytkowania publikowane przez niego w trakcie korzystania z Aplikacji, które zostały przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji udostępnione innym Użytkownikom i innym osobom.   
 1. PLIKI SESJI APLIKACJI (COOKIES)
 1. Pliki sesji Aplikacji (cookies) stanowią dane informatyczne, w szczególności o charakterze plików tekstowych, jakie zostają przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do optymalizacji korzystania z Aplikacji. 
 2. Aplikacja przechowuje sesje użytkownika oraz jego dane w trakcie korzystania z Aplikacji oraz przechowuje najważniejsze dane odnośnie sesji Aplikacji po jej zakończeniu.  
 3. Cookies zasadniczo posiadają nazwę źródła, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one umieszczane na urządzeniu końcowym przez Fundację i to ona posiada do nich dostęp. 
 4. Aplikacja mobilna może wykorzystywać pliki cookies, w rozumieniu opisanym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego, dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. 
 5. Cookies własne, oznacza umieszczane przez Fundację na urządzeniu końcowym Użytkownika, dane jakie pozostają̨ w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Z kolei cookies zewnętrzne, stanowią̨ dane, jakie mogą zostać zamieszczane przez partnerów Fundacja, za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. 
 6. Wykorzystanie cookies ma na względzie:
 • opracowanie statystyk, które pomogą Fundacji zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Aplikacji mobilnej korzystają z niej, co umożliwia doskonalenie Aplikacji,
 • udoskonalenie i tworzenie nowych funkcjonalności w Aplikacji,
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Aplikacji mobilnej, 
 • zagwarantowania bezpieczeństwa i niezawodności Aplikacji mobilnej dla odwiedzających ją Użytkowników, 
 • utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), przez co Użytkownik nie będzie musiał, za każdym razem na ponownie wpisywać loginu oraz hasła, 
 • gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, 
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Fundację
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Aplikacji,
 • umożliwienia zalogowania do serwisu za pomocą̨ konta w innym serwisie. 
 1. Użytkownik, który nie zgadza się na umieszczanie na jego urządzeniu plików cookies, powinien odpowiednio skonfigurować ustawienia swojego urządzenia w taki sposób, by odrzucały pliki cookies, przed użyciem Aplikacji mobilnej. Przy czym informujemy, że w następstwie tego niektóre lub wszystkie z funkcji Aplikacji, mogą nie działać prawidłowo po tej operacji. 
 2. Fundacja może używać dwóch rodzajów plików cookies:
 3. „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania, albo też opuszczenia przez niego Aplikacji mobilnej, czy też wyłączenia oprogramowania. Pliki te są usuwane z pamięci Urządzenia.
 4. „stałe” – to pliki cookies przechowywane na urządzeniu Użytkownika, przez czas określony w parametrach plików cookies, albo do usunięcia ich przez Użytkownika. Zamkniecie sesji, wyłączenie oprogramowania, wylogowanie – nie skutkują̨ automatycznym usunięciem tych cookies z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych, nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 
 5. Fundacja zaznacza, że oprogramowanie zainstalowane do przeglądania stron internetowych i korzystania z aplikacji mobilnych, zasadniczo już domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, jednak ma on możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja producenta urządzenia lub wykorzystywanego w nim oprogramowania.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Polityka Prywatności dotyczy jedynie Fundacji, która nie ponosi odpowiedzialności za Polityki prywatności innych podmiotów, do których odsłania mogą̨ pojawiać się na stronie Fundacji lub Aplikacji. 
 2. Fundacja zapewnia, że podejmie starania, by żądania zmiany, uzupełnienia czy też usunięcia danych Użytkownika, były realizowane na bieżąco. 
 3. Wszelkie wątpliwości i żądania dotyczące Polityki Prywatności, dostępu do danych Użytkownika, w tym ich usunięcia i zmiany, będzie można zgłaszać Fundacji poprzez kontakt e-mail pod adresem: fundacja@arts-fun.pl