Polityka Prywatności

RODO
INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ
SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS
W związku ze zmianami w zakresie przetwarzanie danych osobowych na skutek Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
zwanego RODO informujemy:
Administratorem Danych Osobowych zgromadzanych w ramach działalności Fundacji Sztuki,
Przygody i Przyjemności ARTS jest:
FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS
Z SIEDZIBĄ Ul. Leśna 13 a,
32-400 Myślenice
Administrator będzie przetwarzać dane w celu udziału w projektach, skorzystania z innej formy
wsparcia oferowanej przez Fundację lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą
elektroniczną. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w
danym projekcie, skorzystania z innef formy wsparcia lub uzyskania odpowiedzi na pytanie
zadane drogą elektroniczną. Każdy kogo dane osobowe przetwarzamy ma prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Dzięki RODO:
● wiesz, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy
● korygujesz swoje dane – gdybyś znalazł błędy
● możesz przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał
● możesz zostać zapomnianym
Stosując RODO:
● przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawemi w dany celu
● przetwarzamy tylko te dane które są koniecznie potrzebne
● uaktualnimy Twoje dane, monitorujemty ich rzetelność i prawdziwość
● chronimy Twoje dane, dbamy o ich poufność
Jakie dane przetwarzamy?
W zależności od specyfiki danego działania: czy jest to projekt, grant, kwestie związane z
zatrudnieniem , przetwarzamy wyłącznie dane, które nam podałeś i na których przetwarzanie
wyraziłeś zgodę. Są to:
● imię i nazwisko, płeć,
● numer PESEL, data urodzenia,
● adres zamieszkania, mail, telefon, adres
● dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport), NIP, REGON,
● dane dotyczące zdrowia w zakresie niepełnosprawności (tylko za zgodą).
● inne dane które wymagane są np. przy realizacji projektów finansowanych z UE ( np.
sytuacja na rynku pracy, wykształcenie, wiek itp.)
Przetwarzamy Twoje dane gdy:
● gdy wyraziłeś na to zgodę,
● gdy rozpatrujemy Twój wniosek lub inną formę aplikowania (np. o udział w projekcie)
● gdy mamy ku temu podstawę prawną, jak np. ustawa o ubezpieczeniach, kodeks pracy
itp.
● gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np.
oceniamy Twoją aplikację, kandydaturę, wniosek, badamy satysfakcję, dostarczamy
produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb).
RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza Fundacja,
gdy przetwarza dane osobowe. Są nimi:
● zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości:
przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z prawem. O wszystkich kwestiach z tym
związanych informujemy powszechnymi sposobami komunikacji i jak najprostszym językiem, by
osoby, których dane dotyczą, miały jasność, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób
przetwarzamy ich określone dane osobowe;
● zasada minimalizacji i adekwatności danych:
przetwarzamy tylko te dane, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;
● zasada prawidłowości danych:
dbamy o to, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą i aktualne. Dlatego możemy co
jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje
dane. Prosimy ich też o to, by osoby których dane przetwarzamy informowali nas o wszelkich
zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.);
● zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych:
dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i uzasadnionym celu, którego nie
moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia
identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne,
by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania
zobowiązują nas przepisy prawa, np. po zakończeniu projektu przechowujemy formularze
zgłoszeniowe tak długo jak wymaga tego umowa o dofinansowanie);
● zasada integralności i poufności danych:
zapewniamy takie rozwiązania, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne.
Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
● zasada rozliczalności:
jesteśmy w stanie wykazać że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z
przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w różnych etapach (np. przy aplikowania o
środki, przygotowaniu rekrutacji do zadania itp.) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych
osobowych.
Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny
okres wskazujemy w dokumentacji, którą przekazujemy osobom, których dane dotyczą.